Farmer Landing with Healthy Organic

Organic Blog

The "greenest" foods are healthy foods. Whether you eat meat or are strictly vegetarian or vegan, these are the foods that are good for you and good for the planet. In 4 weeks you can make the switch to a diet of delicious, whole, organic foods, local foods, artisan foods with fewer pesticides, hormones, antibiotics, genetically modified ingredients or chemical additives.

Eat Organic Food. To Life and a Healthy Body

 1. Anti Cancer Soursop

  Many sites on the internet advertise and promote soursop/graviola capsules as a cancer cure. According to Cancer Research UK, there...
 1. บีทรูท ผักกระถาง

  บีทรูทนั้นถือเป็นผักเพื่อสุขภาพประจำเมืองหนาวที่ปลูกกันมากทางภาคเหนือของบ้านเรา ในแถบภาคกลางก็สามารถปลูกได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะฤดูหนาว

ก่อนจะเป็น เกษตรอินทรีย์

จากในระยะการปรับเปลี่ยนระบบการทำเกษตรแบบเดิม มาเป็น เกษตรอินทรีย์ เมื่อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไม่นานก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ โดยจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับประเภทเกษตรอินทรีย์ที่จะผลิต ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว ข้อสำคัญนั้นอยู่ที่การทำความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ให้ท่องแท้ และมีความตั้งใจจริง มีความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยต่อปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ

ทำเกษตรอย่างมีความสุขในการปฏิบัติเพื่อจะบรรลุวัตถุประสงค์ และประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ เพราะเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้จริง เมื่อเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วสามารถขอเอกสารรับรอง มาตรฐานจากภาครัฐ หรือเอกชน จึงจะนับว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ที่สมบูรณ์ เป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินการใช้อินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสามารถต้านทานโรคและแมลงด้วยตนเอง รวมถึงการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ด้วย ผลผลิตที่ได้จะปลอดภัยจากสารพิษตกค้างทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคและไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมอีกด้วย (ที่มา : กรมวิชาการเกษตร)

เป็นเกษตรอินทรีย์

การเลือกพื้นที่สำหรับทำเกษตรอินทรีย์

 • ควรเลือกพื้นที่เหมาะสม โดยอยู่ห่างโรงงาน หางแปลงปลูกที่ใช้สารเคมี มีแหล่งน้ำสะอาด ไม่มีสารพิษเจือปน
 • ศึกษาประวัติพื้นที่ เช่น เคยปลูกพืชอะไร การใช้ปุ๋ยและสารเคมี ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
 • เลือกปลูกพืชให้เหมาะกับดิน โดยให้พิจารณาว่าดินมีทั้งดินร่วน ดินเหนียว หน้าตื้น หน้าดินลึก ดินเป็นกรด ดินเป็นด่าง ดินเค็ม เป็นต้น จึงควรพิจารณาเลือกปลูกพืชที่ขึ้นอยู่เดิม
 • สังเกตจากพืชที่ขึ้นอยู่เดิม เก็บตัวอย่างดิน น้ำ ไปทำการวิเคราะห์

เกษตรโซนนิ่ง ให้เกษตรกรปลูก อ้อย แทน ข้าว

การวางแผนจัดการในการทำเกษตรอินทรีย์

 • วางแผนป้องกันสารพิษจากภายนอก ทั้งทางน้ำและทางอากาศ การป้องกันทางน้ำโดนขุดคูรอบแปลง การป้องกันทางอากาศโดยปลูกพืชกันชน ทั้งไม้ทรงสูง ทั้งไม้ทรงสูง ทรงสูงปานกลางต้นเตี้ย บนคันกั้นน้ำรอบแปลง
 • วางแผนป้องกันภายในจัดระบบการระบายน้ำ การเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และการเข้าออกไร่นา
 • วางแผนระบบการปลูกพืช เลือกฤดูปลูกที่เหมาะสมใช้พันธุ์พืชที่ต้านทานโรค-แมลง พืชบำรุงดิน พืชไล่แมลง

Organic Farming A recent technology

การเลือกพันธุ์ปลูกในการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์

 • คำนึงถึงสภาพดิน สภาพภูมิอากาศ ความต้านทานต่อ โรค-แมลง และวัชพืช ความหลากหลายของชนิดพืชในแปลง
 • ไม่ใช้พืชจีเอ็มโอ (พืชที่มาจาการตัดต่อสารพันธุกรรม)
 • ควรเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่มาจาการปลูกแบบอินทรีย์

Organic Farming Modern technique to improve the soil

การปรับปรุงบำรุงดินในแบบเกษตรอินทรีย์

 • เลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง (ห้ามตัดไม้ทำลายป่า)
 • ถ้าดินเป็นกรดจัดใส่หินปูนบดลดความเป็นกรด
 • ปลูกพืชตระกูลถั่วและไถกลบ ได้แก่ โสน ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า ถั่วมะแฮะ เป็นต้น (โสรนควรปลูกในนา ถั่วต่าง ๆ ควรปลูกในไร่)
 • ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เศษซากพืช เพื่อช่วยปรับโครงสร้างดิน และให้ธาตุอาหารพืช
 • ดินขาดฟอสฟอรัสให้ใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟต
 • ดินขาดโพแทสเซียม ให้ใช้ปุ๋ยมูลค้างคาว เกลือโพแทสเซียมธรรมชาติ และขี้เถ้าถ่าน

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก ศูนย์พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ในส่วนภูมิภาคซึ่งมีหลายจังหวัด และ http://www.kasetorganic.com/จะเป็นเกษตรอินทรีย์.htmlWas of Farmer
คิดจะเป็นเกษตรกรในยุคนี้ ต้องมีความพร้อมแค่ไหน อย่างแรกคือต้องมีที่ดินทำกิน อย่างที่สองต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะทำกิน ไม่ใช่นึกอยากจะทำก็ทำ ไม่ได้ผลแน่นอน
Basic Organic
Planted a seed in a cup, watered it, and watched it grow. Creating a garden that produces fresh food is the basics of organic gardening and the keys to success.
Healthy Food Guide
The articles from Healthy Organic Food in Farmer Landing Guide. You be able view the latest blog and latest health news, see Healthy Food Guide.
Eat Organic Foods
Today, organic foods are big business, sold in chain groceries and often produced by multinational companies and then trucked across the country.
Looking for something?
Experience the joy of sharing!