Farmer Landing with Healthy Organic

Organic Blog

The "greenest" foods are healthy foods. Whether you eat meat or are strictly vegetarian or vegan, these are the foods that are good for you and good for the planet. In 4 weeks you can make the switch to a diet of delicious, whole, organic foods, local foods, artisan foods with fewer pesticides, hormones, antibiotics, genetically modified ingredients or chemical additives.

Eat Organic Food. To Life and a Healthy Body

  1. Anti Cancer Soursop

    Many sites on the internet advertise and promote soursop/graviola capsules as a cancer cure. According to Cancer Research UK, there...
  1. บีทรูท ผักกระถาง

    บีทรูทนั้นถือเป็นผักเพื่อสุขภาพประจำเมืองหนาวที่ปลูกกันมากทางภาคเหนือของบ้านเรา ในแถบภาคกลางก็สามารถปลูกได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะฤดูหนาว

ขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมือง

จากข้าวพื้นเมือง สู่สุดยอดอาหารจานเส้นแบบไทยๆ ในสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ชื่อว่า ข้าวเจ้า ขาวบ้านนา 432 ให้คุณภาพเส้นที่เหนียว นุ่ม น่าลิ้มลอง

ขาวบ้านนา 432 จากข้าวพื้นเมืองสู่สุดยอดข้าวแปรรูปเป็น อาหารจานเส้น



ข้าวเจ้า ขาวบ้านนา 432 จัดเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่กรมการข้าวประกาศรับรองพันธุ์ไปเมื่อปี 2555 โดยจุดเด่นของสายพันธุ์นี้คือ เป็นพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำที่ทนต่อสภาพน้ำท่วมขังลึก และเหมาะกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว โดยเฉพาะการนำไปทำเส้นหมี่ และเส้นขนมจีน ซึ่งผลิตภัณฑ์เส้นที่ได้จะมีความเหนียว นุ่ม มากกว่าผลิตภัณฑ์เส้นทั่วไปในท้องตลาด ทำให้ข้าวสายพันธุ์นี้เริ่มเป็นที่สนใจและมีความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมแปรรูปมากขึ้น

ข้าวขึ้นน้ำพันธุ์ขาวบ้านนา 432 เหมาะสำหรับพื้นที่นาน้ำลึกมากกว่า 1 เมตร ที่มีน้ำท่วมขังนานกว่า 1 เดือน จึงเหมาะสำหรับพื้นที่น้ำลึกในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก โดยเฉพาะเขตพื้นที่ข้าวขึ้นน้ำ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอปากพลี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก แต่อย่างไรก็ตามจากการทดลองพบว่าข้าวพันธุ์นี้ค่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง

ขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมือง

พันธุ์ข้าวเจ้า ขาวบ้านนา 432

ข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมนี้ ถูกพัฒนาพันธุ์โดยนักวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี โดย คุณอุดมพรรณ พรหมนารท และคณะ ข้าวพันธุ์นี้เริ่มคัดเลือกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ปลูกคัดเลือกคัดพันธุ์มาเรื่อยๆ กระทั่งได้พันธุ์ที่มีลักษณะที่ต้องการ ลักษณะประจำพันธุ์คือเป็นข้าวขึ้นน้ำไวต่อช่วงแสง ออกดอกประมาณวันที่ 10-14 พฤศจิกายน ลำต้นสูงประมาณ 218 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับระดับน้ำ สามารถขึ้นน้ำและปลูกได้ดีในนาน้ำลึกมากกว่า 1 เมตร มีช่วงเก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 10-14 ธันวาคม ข้าวขาวบ้านนา 432 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 449 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์พลายงามปราจีนบุรีถึง 33%

สำหรับคุณภาพการหุงข้าวพันธุ์นี้มีปริมาณอมิโลสค่อนข้างสูง ข้าวสุกร่วนและแข็ง จึงเหมาะสำหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้น ได้แก่ เส้นหมี่และเส้นขนมจีนคุณภาพเส้นมีลักษณะเหนียวนุ่ม



จะเห็นได้ว่า การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวไทย ในปัจจุบันนี้ นอกจากจะต้องคำนึงถึงผลผลิตต่อไร่และปัจจัยสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังต้องคำนึงถึงสภาพภูมิอาการ และสภาพภูมิประเทศอีกด้วย เพื่อให้ได้สายพันธุ์ข้าวที่เหมาะและเป็นลักษณะจำเพาะที่สุด ยังต้องมีการวิจัยและปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ข้าวไทย โดยคำนึงถึงเรื่องของ ตลาดข้าว ที่จะเข้ามารองรับ รวมถึงผลกระทบจาก สภาวะโลกร้อน อย่างน้ำท่วมและฝนแล้งอีกด้วย มิเช่นนั้นแล้ว งบประมาณที่ทุ่มเทลงไปก็กลายเป็นสูญเปล่าโดยไม่ก่อให้เกิดดอกออกผลใดๆ

ขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมือง

ขาวบ้านนา 432 จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวไทย ที่กรมการข้าวพยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย เพราะนอกจากจะทนทานกับสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิประเทศที่น้ำท่วมขังได้นานแล้ว ยังให้ผลผลิตสูงถึง 449 กิโลกรมต่อไร่ ประกอบกับคุณลักษณะพิเศษของข้าวที่เหมาะกับการนำไปแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารเส้น ไม่ว่าจะเป็นเส้นหมี่ และขนมจีน ทำให้ ขาวบ้านนา 432 คือหนึ่งในสายพันธุ์ข้าวไทยยุคใหม่ ที่จะเข้ามาสร้างความหวังให้แก่พี่น้องชาวเกษตรกรชาวนา ที่มีพื้้นที่ทำนาอยู่ในจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังเป็นเวลานานอีกด้วย

เฉพาะจุดเด่นที่เหมาะกับการใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการแปรรูป ไม่ใช่ตลาดสำหรับการบริโภคที่กำลังประสบปัญหาในด้านราคาและการแข่งขันจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ ทำให้ ขาวบ้านนา 432 มีจุดขายใหม่ที่ดูจะมีอนาคตสดใสมากกว่า เนื่องจากอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว จะช่วยสร้างมูลค้าเพิ่มให้กับผลผลิตข้าว และช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าของชาวนาได้อย่างมีเสถียรภาพ

ก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตต่อไป ข้าวบรรจุภัณฑ์ หรือขนมจีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมระดับครัวเรือนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนั้น อาจมีคำที่อยู่ข้างกล่องโดยระบุสรรพคุณเอาไว้ว่า ผลิตจากข้าวพันธุ์ขาวบ้าน 432 เหนี่ยม นุ่ม อร่อย หรือเปล่านะ



Was of Farmer
คิดจะเป็นเกษตรกรในยุคนี้ ต้องมีความพร้อมแค่ไหน อย่างแรกคือต้องมีที่ดินทำกิน อย่างที่สองต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะทำกิน ไม่ใช่นึกอยากจะทำก็ทำ ไม่ได้ผลแน่นอน
Basic Organic
Planted a seed in a cup, watered it, and watched it grow. Creating a garden that produces fresh food is the basics of organic gardening and the keys to success.
Healthy Food Guide
The articles from Healthy Organic Food in Farmer Landing Guide. You be able view the latest blog and latest health news, see Healthy Food Guide.
Eat Organic Foods
Today, organic foods are big business, sold in chain groceries and often produced by multinational companies and then trucked across the country.
Looking for something?
Experience the joy of sharing!