Farmer Landing with Healthy Organic

Organic Blog

The "greenest" foods are healthy foods. Whether you eat meat or are strictly vegetarian or vegan, these are the foods that are good for you and good for the planet. In 4 weeks you can make the switch to a diet of delicious, whole, organic foods, local foods, artisan foods with fewer pesticides, hormones, antibiotics, genetically modified ingredients or chemical additives.

Eat Organic Food. To Life and a Healthy Body

  1. Anti Cancer Soursop

    Many sites on the internet advertise and promote soursop/graviola capsules as a cancer cure. According to Cancer Research UK, there...
  1. บีทรูท ผักกระถาง

    บีทรูทนั้นถือเป็นผักเพื่อสุขภาพประจำเมืองหนาวที่ปลูกกันมากทางภาคเหนือของบ้านเรา ในแถบภาคกลางก็สามารถปลูกได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะฤดูหนาว

ข้าววัชพืช คืออะไร

เราพบการระบาดรุนแรงครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 ในนาหว่านน้ำตม ที่ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และในนาหว่านข้าวแห้ง ในเขตจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี การระบาดเริ่มขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2548 ข้าววัชพืช กลายเป็นปัญหาร้ายแรงที่พบในพื้นที่ทำนาหว่านน้ำตมจำนวนหลายแสนไร่ ทั้งในเขตภาคกลางจนถึงเหนือตอนล่าง ทำความเสียหายต่อผลผลิตข้าวได้ตั้งแต่ 10-100%การทำความเข้าใจว่า ข้าววัชพืช คืออะไร ต้องเริ่มจากการแยกแยะความแตกต่าง ระหว่าง ข้าวป่า ข้าวปลูก และข้าววัชพืช ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวจำแนกได้เป็น

  • ข้าปลูก ลักษณะเมล็ดจะยาว ไม่มีหาง ออกรวงใกล้เคียงกัน สุกแก่พร้อมกันทั้งรวง และเมล็ดข้าวเต็มมากกว่า 95% เมล็ดร่วงยากเมื่อเอามือลูบรวง
  • ข้าวป่า เมล็ดสั้นป้อม หางยาวกว่า 10 เท่าของเมล็ด สังเกตุได้ชัดเจน ออกรวงไม่พร้อมกัน สุกแก่ไม่พร้อมกันทั้งรวง ข้าวเต็มเมล็ดประมาณ 5-10% เมล็ดร่วงง่ายเมื่อเอามือลูบรวง
  • ข้าววัชพืช บางชนิดมีเมล็ดสั้นป้อม บางชนิดมีเมล็ดยาว ไม่มีหาง หรือมีแต่ไม่ยาวมาก ออกรวงไม่พร้อมกัน สุกแก่ไม่พร้อมกัน บางชนิดสุกแก่พร้อมกัน ข้าวเต็มเมล็ดจะมีประมาณ 50-95% เมื่อเอามือลูบเมล็ดจะร่วงง่ายมาก แต่บางชนิดก็ร่วงยาก

การจำแนกข้าววัชพืช ออกจากข้าวปลูก และข้าวป่า

ข้าวปลูก ก็คือข้าวที่ชาวนาใช้ปลูกตามปกติทั่วไป สายพันธุ์แล้วแต่การคัดเลือกนำเอามาปลูก โดยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Oryzasativa L. ข้าวปลูกในประเทศไทยนั้น มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ แต่จดทะเบียนเป็นข้าว GI แล้วแค่ 8 สายพันธุ์ ดู สายพันธุ์ข้าว GI ในประเทศไทย ข้าวที่ปลูกในประเทศไทยนั้น เป็นข้าวที่มีสายพันธุ์ที่ถูกคัดเลือกให้มีลักษณะที่ต้องการแล้ว เช่น ให้ผลผลิตสูง ข้าวสารมีสีขาวใส คุณภาพหุงขึ้นหม้อ หุงต้มนุ่มและหอม ไปจนถึงร่วนแข็ง ต้านทานต่อโรคหรือแมลงศตรูพืชที่สำคัญได้ และทุกสายพันธุ์จะมีลักษณะสำคัญคือ เมล็ดจะสุกแก่ใกล้เคียงกัน คือ หลังบานดอกแล้วประมาณ 28-30 วัน ก็พร้อมจะถูกเก็บเกี่ยวและถูกนวดให้หลุดจากรวงได้เลย แต่จะไม่สุกแก่ก่อนเวลา ไม่หลุดร่วงเองได้ง่าย และข้าวเปลือกจะไม่มีหางหรือถ้ามีก็จะสั้นมาก

การจำแนกข้าววัชพืช ออกจากข้าวปลูก และข้าวป่า

ข้าวป่า คือบรรพบุรุษของข้าวที่ใช้ปลูกกันในปัจจุบัน มีชื่อว่า Oryza rufipogon L. ที่มีตามธรรมชาติอยู่แล้ว และสามารถพบได้ทั้งในที่ลุ่มลึก และบนที่ดอน ข้าวป่ามีหลายชนิดแต่มีลักษณะเด่นที่สำคัญคือ เมล็ดในรวงเดียวกันจะสุกแก่ไม่พร้อมกัน แต่จะสุกในช่วงตั้งแต่ 9-30 วัน เมื่อสุกแก่ก็จะหลุดร่วงได้เอง และเมล็ดข้าวป่านั้น ยังมีระยะพักตัวที่หลากหลาย ตั้งแต่ไม่มีระยะพักตัว คือหล่นลงดินแล้วงอกเลยภายใน 1-2 วันไปจนถึงระยะพักตัวหลายปี คือสามารถเก็บไว้ปลูกในปีถัดไปได้หลายปีโดยไม่เน่าเสียและอัตราการงอกสูง เมล็ดข้าวเปลือกและข้าวกล้องของข้าวป่านั้นจะมีหลายสี บางชนิดเมล็ดอาจมีหางยาวกว่า 10 เท่าตัวของเมล็ดข้าว และมีหลายสีสัน

ข้าววัชพืช มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Weedy Rice มีลักษณะเหมือนต้นข้าวทั่วไปจนแยกไม่ออกในระยะกล้า มีชื่อเรียกต่างกันไปตามท้องถิ่นตามลักษณะเด่น เช่น ข้าวหาง เพราะมีหางยาวเหมือนข้าวป่า หรือเหมาเรียกข้าวป่าว่าข้าววัชพืชไปเลย บางแห่งเรียก ข้าวดีด ข้าวเด้ง เพราะเมล็ดแก่และถูกลมพัดหรือคนไปสัมผัสรวง เมล็ดก็จะร่วงทันที บางแห่งเรียก ข้าวลาย เพราะเมล็ดมีเปลือกลาย บางแห่งเรียกข้าวแดง เพราะเมื่อแกะเปลือกออกจะพบว่าเมล็ดข้าวกล้องมีสีแดง บางแห่งเรียก ข้าวดาวกระจาย เพราะจากลักษณะรวงจะกางออกและเมื่อเมล็ดแก่จะร่วงและกระเด็นกระจายไปรอบๆ ต้นข้าวจากการศึกษาของหน่วยงานหลายแห่ง พบว่า ข้าววัชพืช นั้น เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวป่าธรรมชาติ Oryza rufipogon L. กับข้าวปลูก โดยข้าวลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมีการกระจายตัวของสายพันธุ์เป็นหลายลักษณะ โดยอัตราการผสมข้ามระหว่างข้าวปลูกกับข้าวป่า และระหว่างข้าวปลูกกับข้าววัชพืชลูกผสมที่กระจายตัวและเจริญเติบโตในแปลงนา โดยลักษณะส่วนใหญ่ ไม่เป็นที่ต้องการของเกษตรกร

Thai Glutinous Rice on Market

เพราะการระบาดหรือมีข้าววัชพืชในแปลงนาจำนวนมากๆ นั่นหมายถึงการที่ชาวนาจะได้ข้าวที่มีทั้งคุณภาพของเมล็ดและปริมาณที่ลดลงเป็นจำนวนมาก

ปัญหาข้าววัชพืช ที่แก้ไม่ตก

ด้วยมีสายพันธุ์มาจากข้าวป่าเข้มข้น และเป็นนักสู้ชั้นสูง ทำให้ข้าววัชพืชมีการเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีจนไปแย่งธาตุอาหารจากข้าวปลูกเดิมจนหมดทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ลดลง แถมข้าววัชพืชบางชนิดนั้น จะมีช่วงระยะเวลาการออกดอกเร็วกว่าข้าวปลูก มีการผสมพันธุ์เร็วกว่าทำให้ได้เมล็ดข้าวไวกว่าข้าวปลูก ก่อนเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวข้าวปลูกตามปกติ ข้าววัชพืชก็ได้เมล็ดพร้อมที่จะงอกเป็นต้นใหม่และร่วงลงก่อนการเกี่ยวข้าว และมักจะหลุดรอดการเก็บเกี่ยวข้าวทุกครั้ง ทำให้มีเมล็ดที่พร้อมจะงอกสะสมอยู่ในแปลงนามากมาย ซึ่งจะเพิ่มความหนาแน่นในฤดูต่อไปๆ และทำให้ผลผลิตข้าวที่ได้ลดลงไปเรื่อยๆ หากมีการระบาดหนัก

แม้ว่าจะมีการเก็บเกี่ยวข้าววัชพืชไปเพิ่มรายได้และได้น้ำหนักดีจริง แต่เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงที่ปะปนอยู่กับข้าวปลูก หรือเปอร์เซ็นเนื้อแป้งเต็มเมล็ดที่ได้น้อย ทำให้ถูกตัดราคารับซื้อจากโรงสีอยู่บ่อยๆ เรียกได้ว่า ต้นทุนเท่าเดิมแต่ผลผลิตลดลง แบบนี้ก็อยู่ไม่ได้

อ้างอิงเนื้อหา นิตยสารข้าวไทย หน้า 64 ปีที่ 6 ฉบับที่ 37 เรียบเรียงใหม่โดย farmerlanding.comWas of Farmer
คิดจะเป็นเกษตรกรในยุคนี้ ต้องมีความพร้อมแค่ไหน อย่างแรกคือต้องมีที่ดินทำกิน อย่างที่สองต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะทำกิน ไม่ใช่นึกอยากจะทำก็ทำ ไม่ได้ผลแน่นอน
Basic Organic
Planted a seed in a cup, watered it, and watched it grow. Creating a garden that produces fresh food is the basics of organic gardening and the keys to success.
Healthy Food Guide
The articles from Healthy Organic Food in Farmer Landing Guide. You be able view the latest blog and latest health news, see Healthy Food Guide.
Eat Organic Foods
Today, organic foods are big business, sold in chain groceries and often produced by multinational companies and then trucked across the country.
Looking for something?
Experience the joy of sharing!