Farmer Landing with Healthy Organic

Organic Blog

The "greenest" foods are healthy foods. Whether you eat meat or are strictly vegetarian or vegan, these are the foods that are good for you and good for the planet. In 4 weeks you can make the switch to a diet of delicious, whole, organic foods, local foods, artisan foods with fewer pesticides, hormones, antibiotics, genetically modified ingredients or chemical additives.

Eat Organic Food. To Life and a Healthy Body

  1. Anti Cancer Soursop

    Many sites on the internet advertise and promote soursop/graviola capsules as a cancer cure. According to Cancer Research UK, there...
  1. บีทรูท ผักกระถาง

    บีทรูทนั้นถือเป็นผักเพื่อสุขภาพประจำเมืองหนาวที่ปลูกกันมากทางภาคเหนือของบ้านเรา ในแถบภาคกลางก็สามารถปลูกได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะฤดูหนาว

แนวโน้มการบริโภคข้าวโลก

ข้าว ถือเป็นพืชอาหารที่สําคัญของคนไทย คนในเอเชีย และคนทั่วโลกรวมเกือบเจ็ดพันล้านคน จากพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวของโลกในปี 2554 ซึ่งมีประมาณ 1,001.25 ล้านไร่ และได้เพิ่มขึ้นจาก 973.19 ล้านไร่ ในปีการผลิต 2551 ในจํานวนนี้เป็นพื้นที่เก็บเกี่ยวในทวีปเอเชียประมาณร้อยละ 90 โดยมี อินเดียเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวอันดับหนึ่งของโลก (275.0 ล้านไร่) รองลงมาได้แก่จีน มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 182.50 ล้านไร่ และอินโดนีเซีย มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 74.06 ล้านไร่

พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวทั้งสามประเทศมีรวมกันถึง 531.56 ล้านไร่ หรือร้อยละ 54.62 ของพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวของโลก ทั้งนี้พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวของโลกได้เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ จากปี 2545 โดยเพิ่มจาก 942.54 ล้านไร่เป็น 981.31 ล้านไร่ในปี 2554หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.11 ของช่วงเวลาดังกล่าว (เฉลี่ยร้อยละ 0.41 ต่อปี) สําหรับในช่วงระหว่างปี 2553 และ 2554 พื้นที่เก็บกี่ยวได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.96 ทั้งนี้เป็นผลจากการหดตัวของพื้รที่เก็บเกี่ยวในปี 2553 อัน เกิดจากภัยแล้งและการระบาดของศัตรูพืชในกลุ่มประเทศผู้เพาะปลูกข้าวที่สําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในด้านการผลิตข้าวของโลกมีปริมาณผลผลิตในปี 2554 โดยรวม 451.10 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งได้เพิ่มขึ้นจาก 399.09 ล้านตันข้าวสารในปี 2545 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.56 ในสองช่วงเวลาดังกล่าว (หรือเฉลี่ยร้อยละ 1.36 ต่อปี)

จะเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีมากกว่าการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เก็บเกี่ยว ได้สะท้อนถึงประสิทธิภาพการผลิตของโลกที่มีความก้าวหน้าเพิ่มสูงขึ้นหากเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตข้าวในปี 2554 เทียบกับปี 2553 พบว่าผลผลิตข้าวได้เพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกับการปรับตัวของพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น ปริมาณผลผลิตข้าวในปี 2554 ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.38 จากปี 2553

ข้าว ถือเป็นอาหารหลักของประชากรส่วนใหญ่ในโลกนี้ โดยมากกว่า 90% ที่บริโภคข้าวนั้นอาศัยอยู่ในทวีปเอเซีย ซึ่งถือว่าเป็นประชากรกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกรบมกับประชากรที่หิวโอยอีกกว่า 560 ล้านคน ความสำเร็จจากการปฏิวัติเขียว ในช่วงต้นปี 1960 แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการบริโภคข้าวต่อหัวเพิ่มมากขึ้นจากปีละ 85 กิโลกรัม ไปจนเกือบถึง 103 กิโลกรัมในช่วงปี 1990 ในขณะที่ความต้องการในการบริโภคข้าวต่อหัวต่อปี เฉลี่ยทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นจากปีละ 50-65 กิโลกรัมเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

อัตราการบริโภคข้าวต่อหัวที่เพิ่มขึ้นรวมกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้อัตราการบริโภคทั่วโลกสูงกว่าอัตราในช่วงเวลาเดียวกันจาก 150 ล้านตันเป็น 350 ล้านตันทีเดียว พูดกันง่ายๆ คือ ในแต่ละปีความต้องการบริโภคข้าวเฉลี่ยทั่วโลกมากขึ้นกว่าเดิม 1-2 เท่า

แนวโน้มการบริโภคข้าวโลก

อย่างไรก็ตามตั้งแต่ต้นปี 1990 เศรษฐกิจในประเทศแถบเอเซียเติบโตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในจีนและอินเดีย ทำให้เกิดการหยุดชะงักของแนวโน้มการบริโภคข้าว เนื่องจากผู้บริโภคต้องการอาหารที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น โดยหันไปเพิ่มการบริโภคอาหารอื่นมากขึ้น เช่น เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม ผักและผลไม้ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวต่อหัวทั่วโลกอยู่ที่ 65 กิโลกรัมและลดลงในช่วงปี 2001 และปี 2004 เนื่องจากเกิดภาวะความแห้งแล้งอย่างหนักในประเทศจีนและอินเดีย ส่งผลให้ปริมาณข้าวในท้องตลาดลดลงไปมากกว่า 35 ล้านตัน แต่ต่อมาก็มีอัตราการบริโภคกลับมาอยู่เท่าเดิมในเวลาไม่กี่ปี

และจากการสำรวจค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนโดย NSSO ของอินเดียก็เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าอัตราการบริโภคข้าวในช่วงหลังจากปี 1990 นั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงทั่วทั้งสี่ภาคของประเทศ แต่ในประเทศอื่น เช่น บังกลาเทศ และฟิลิปปินส์ อัตราการบริโภคต่อหัวยังคงเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มของผู้มีรายรับในช่วงต่างๆ ทั้งในเขตเมืองและชนบท ผลการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างทั้งประเทศฟิลิปปินส์และบังกลาเทศ ในระหว่างปี 2000-2010 ยืนยันแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งสองตัวอย่าง

แม้กระทั่งกลุ่มผู้มีรายได้สูงที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชนบทก็ยังมีแนวโน้มการบริโภคข้าวเพิ่มขึ้นตามอัตรารายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย ในขณะเดียวกันแนวโน้มอัตราการบริโภคข้าวต่อหัวในประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซียนั้นกลับมีแนวโน้มที่ลดลงแตกต่างจากประเทศฟิลิปปินส์และบังกลาเทศ และหากเป็นกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่าในแอฟริกา SSA แล้ว ดูเหมือนว่าจะมีอัตราการบริโภคเพิ่มสูงขึ้นและมีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดคือ เพิ่มขึ้นในแต่ละปีมากกว่าเป็น 2 เท่า โดยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาอัตราการบริโภคในกลุ่มประเทศ SSA นั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ซึ่งคล้ายคลึกกับสหรัฐอเมริกาและกลุ่มสหภาพยุโรป ที่มีอัตราการเติบโตของการบริโภคที่ยังคงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเ้นื่อง

เนื่องจากประชากรนิยมรับประทานอาหารหลากหลายจากโปรตีนไปจนถึงอาหารที่มีกากใย และอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ย้ายถิ่นฐานชาวเอเซียก็เป็นผลทำให้การบริโภคข้าวเพิ่มสูงขึ้นด้วย หากเรามองไปในอนาคต การเพิ่มขึ้นของรายได้ การขยายตัวของเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจมีแนวโน้มเป็นตัวแปรมที่จะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการบริโภคอาหารของประชากร

โดยปกติแล้ว คนมักจะนิยมบริโภคอาหารที่หลากหลายชนิดนอกเหนือจากข้าว อาทิเช่น เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม ผักและผลไม้ เมื่อมีรายได้สูงขึ้น แต่อัตราความหลากหลายของการบริโภคในประเทศแถบเอเซียมักจะได้รับอิทธิพลมาจากการแทรกแซงของอำนาจรัญ เช่น การแทรกแซงการควบคุมราคาและการให้เงินสนับสนุนการกระจายอาหาร

ประเทศอินเดียเป็นตัวอย่างที่ดีของการที่รัฐบาลได้จัดนำนโยบายในการทำให้เงินสนับสนุนธัญพืช จำพวกข้าวและข้าวสาลี สำหรับ 65 ล้านครัวเรือนที่ยากจน รวมถึงการแจกธัญพืชฟรีให้แก่ครัวเรือนที่ยากจนที่สุด ภายใต้โครงการ Antyodaya Anna Yojana ถึง 20 ล้านครัวเรือน

อ้างอิงจาก ข้าวไทย หน้า 36 ฉบับที่ 34/2556Was of Farmer
คิดจะเป็นเกษตรกรในยุคนี้ ต้องมีความพร้อมแค่ไหน อย่างแรกคือต้องมีที่ดินทำกิน อย่างที่สองต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะทำกิน ไม่ใช่นึกอยากจะทำก็ทำ ไม่ได้ผลแน่นอน
Basic Organic
Planted a seed in a cup, watered it, and watched it grow. Creating a garden that produces fresh food is the basics of organic gardening and the keys to success.
Healthy Food Guide
The articles from Healthy Organic Food in Farmer Landing Guide. You be able view the latest blog and latest health news, see Healthy Food Guide.
Eat Organic Foods
Today, organic foods are big business, sold in chain groceries and often produced by multinational companies and then trucked across the country.
Looking for something?
Experience the joy of sharing!